Төсөвт байгууллагуудад тээвэр шатахуун нийлүүлэх ажлын тендерийн урилга