card

Хүний хөгжлийг тулгуур зорилгоо болгож, төрийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган төрийн үйлчилгээг ард иргэдэд нээлттэй ил тод, хүртээмжтэй хүргэх нь манай эрхэм зорилго мөн.