card

Алсын хараа

Боловсон хүчний мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэн мэргэшсэн, чадварлаг, ёс зүйтэй, цомхон төрийн албыг төлөвшүүлнэ.

ЭРХЭМЛЭХ ҮНДСЭН ЗАРЧИМ

Хууль дээдлэх, шударга байх

Иргэдэд үйлчлэх шуурхай байх

Ил тод нээлттэй, хариуцлагатай байх

Мэргэшсэн тогтвортой, ёс зүйтэй байх